កង្ហារ Khmer - Italienska

1.


2.


3.


4.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish Italian កង្ហារ  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare