កម្រងវេវចនៈសព្ទ Khmer - Rum��nska

1.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish កម្រងវេវចនៈសព្ទ  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare