កាត់ក្បាលកាត់ក Khmer - Rum��nska
Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish កាត់ក្បាលកាត់ក  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare