ស្វាយចន្ទី Khmer - Rum��nska

1.


2.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish ស្វាយចន្ទី  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare