ផ្ដាសព្រើល Khmer - Svenska
Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish Swedish ផ្ដាសព្រើល  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare