ស្វាយចន្ទី Khmer - Svenska

1.


2.

Rimlexikon   PluralEnglish translator: Swedish Swedish ស្វាយចន្ទី  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare